Friday, August 14, 2009

Flash Gordon...

...za UPPS sketcbook. Na brzaka, pentelom.

No comments: